Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem

przez | 15 grudnia 2017

Od 16 do 24 grudnia będziemy modlić się NOWENNĄ PRZED BOŻYM NARODZENIEM. W zwykłe dni tygodnia po mszy świętej o godzinie 16.00, a w niedzielę po mszy świętej o godzinie 8.00.

Poniżej tekst NOWENNY

 Ant. Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem. 

1.  Raduj się Córko Syjonu /

i ciesz się wielce Córko Jeruzalem /

Oto Pan Twój przyjdzie /

i w dniu tym Światłość wielka będzie /

a z gór popłynie słodycz /

Miód i mleko popłynie z pagórków /

 albowiem przyjdzie Prorok wielki /

i odnowi  Jeruzalem.

 

Ant. Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem

 2.   Oto przyjdzie Bóg i Człowiek, /

z domu Dawida  zasiądzie na tronie/

i ujrzycie Go /

i rozraduje się  serce wasze.

Ant. Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem

3.  Oto przyjdzie Pan, nasz Obrońca / Święty Izraela z królewską koroną na głowie

/ i zapanuje od morza do morza,

/ od wielkich wód poza  krańce świata.

 

Ant. Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem

 

4.  Oto ukaże się Pan /

i nie zawiedzie /

chociażby zwlekał ty Go wyczekuj, /

albowiem wnet  zaniecha zwłoki.

 

Ant. Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem

 

5. Zstąpi Król  Chrystus jak rosa na kwiaty /

i wtedy wzejdzie sprawiedliwość i pokój obfity /

a cześć Mu oddadzą wszyscy ziemscy królowie /

i wszystkie narody  służyć Mu będą.

 

Ant. Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem

 

6.   Narodzi się nam Malutki /

a zwać się będzie Bogiem mocnym /

zasiądzie na tronie Dawida  ojca swojego /

i będzie panował potężnym ramieniem.

 

Ant. Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem

 

7.  Betlejem, miasto Boga Najwyższego /

z Ciebie wyjdzie Władca Izraela, /

a wyjście Jego jak od początków wieczności /

i ukaże się wielkim wobec całego świata /

a pokój nastanie na ziemi  gdy On przyjdzie. 

 

Ant. Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem

 

W Wigilię Bożego Narodzenia:

8.  Jutrzejszego dnia  zniknie nieprawość na ziemi /

i panował nam będzie Zbawiciel świata.

 

Ant. Na przyjście Chrystusa Króla, pójdźmy wszyscy z pokłonem

 

Kapłan:

Już blisko jest Pan Lud: Pójdźmy wszyscy z pokłonem.

Hymn

1.   Głos jasny dał się słyszeć już i wśród ciemności dźwięcznie brzmi daleko znikną złudne sny bo Jezus Chrystus w górze lśni

2.   Baranek Boży zbliża się umorzyć darmo grzechów dług. We łzach więc łączmy modły swe o przebaczenie prosząc win.

3.  Stworzyciel świata, wielki Bóg. Swym Ciałem niosąc wolność ciał, na ziemi przybrał postać sług by zbawić, którym życie dał.

4.   Niebieskiej łaski spływa zdrój do czystej Rodzicielki wnętrz i Panna bierze w Żywot Swój nieznanych Jej tajemnic czar.

5.   Przeczystej piersi żywy dom na swą świątynię zmienia Syn i Panna, której nie zna mąż poczyna Boga w łonie Swym.

6.   Niech chwałę przyjmie Ojciec Bóg Jedyny także Jego Syn i Święty Pocieszyciel Duch aż w nieskończony wieków czas.

Amen.  

Psalm 1. 

Radujcie się niebiosa i wesel się ziemio * 

a wy góry chwałę oddajcie.

Góry okryjcie się wdziękiem *

a pagórki sprawiedliwością.

 

2.  Bo Pan do nas przyjdzie *

i nad swoimi ubogimi się zlituje.

Spuśćcie niebiosa rosę a obłoki Sprawiedliwego *

niech się ziemia otworzy i zrodzi Zbawiciela.

 

3.  Pamiętaj o nas, Panie *

i odwiedź nas ze swoim zbawieniem.

Okaż nam Panie miłosierdzie swoje *

i daj nam swoje zbawienie.

4. Wyślij Baranka, Panie, Władcę Ziemi *

ze skały pustyni na górę Syjonu.

Przyjdź nas wyzwolić, Panie, Boże Zastępów *

Okaż nam oblicze a będziemy zbawieni.

5.  Przyjdź, Panie i przynieś nam swój pokój *

abyśmy z Tobą weselić się mogli.

Abyśmy poznali na ziemi drogę Twoją, Panie *

wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje.

6.  Okaż Twoją potęgę i przyjdź Panie *

aby nas wszystkich zbawić.

Przyjdź, Panie nie zwlekaj *

i rozerwij kajdany Twojego narodu.

 

7.  Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił *

a od Twego oblicza niechby góry spłonęły.

Przyjdź i okaż nam Twoje oblicze, Panie *

Ty co siedzisz ponad Cherubami.

8.  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,

* jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków.

Amen.

 

Czytanie, modlitwa, antyfona.

 

Magnificat 

  1. Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego, * Chwal Boga, Stworzyciela, tak bardzo dobrego.  

  2. Bóg mój zbawienie moje jedyna otucha, * Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha   

  3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę, * łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.  

  4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą, * odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.  

  5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego, * którego moc przedziwna, święte imię Jego.  

  6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki, * bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.  

  7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych, * rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.  

  8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne, * wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.   

  9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył, * bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.  

 10. Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego, * wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.

 11. Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym: * Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.  

 12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu, * Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.  

 13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, * teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

 

Matko Odkupiciela ,

z niewiast najsławniejsza,

Gwiazdo morska, do nieba

ścieżko najprościejsza.

Tyś jest przechodnią bramą

do raju wiecznego,

Tyś jedyną nadzieją

człowieka grzesznego.

Racz podźwignąć, prosimy,

lud upadający,

W grzechach swych uwikłany,

powstać z nich pragnący,

Tyś cudownie zrodziła

światu Zbawiciela,

Tyś sama wykarmiła

Twego Stworzyciela.

Panno przedtem i potem,

z świata podziwieniem

Uczczona Gabriela

wdzięcznym pozdrowieniem,

Racz się wstawić,

o Panno, za nami grzesznymi

Ratuj nas, opiekuj się

sługami Twoimi”.