Zabytki

Najcenniejsze i najstarsze zabytki w wyposażeniu kościoła to drewniana gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowana na ostatnie ćwierćwiecze XIV wieku, belka łuku tęczy z krzyżem z I połowy XV wieku oraz figury drewniane św. Doroty i św. Katarzyny z II połowy XV wieku. Zabytki te pochodzą najprawdopodobniej z wyposażenia starego kościoła, wymienionego w źródłach w 1326 roku. Jako ciekawostkę należy dodać, że figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem została odnaleziona w dzwonnicy, a następnie  poddana gruntownym zabiegom konserwatorskim oraz renowacyjnym. Do cennych zabytków należą również rokokowa monstrancja z połowy XVIII wieku, relikwiarze, kielichy oraz liturgiczne naczynia cynowe i stare ornaty.

Dzwonnica

Obok kościoła stoi drewniana, kryta gontem, czworoboczna dzwonnica, wzniesiona w tym samym czasie co kościół, w której są obecnie trzy dzwony. Największy z nich posiada łaciński napis: Sit nomen Domini benedictum. Me fecit, Immanuel Wittwerk, Gedani 1759. (Niech będzie pochwalone imię Pana. Wykonałem ja, Emmanuel Wittwerk, Gdańsk 1759).

Drugi, mniejszy dzwon został odlany w roku 1867. Znajduje się na nim łaciński napis: Lukas Nowakowski, Parochus Cudzynovicius, A.D. 1867 In honorem  omnium sanctorum (Łukasz Nowakowski, proboszcz  Cudzynowic, Rok Pański 1867. Na chwałę wszystkich świętych). Łukasz Nowakowski był księdzem i długoletnim proboszczem parafii cudzynowskiej w latach 1843-1889, Dzwon został odlany najprawdopodobniej z okazji 110 rocznicy budowy nowego kościoła.

Trzeci, najmłodszy i najmniejszy z dzwonów cudzynowskich został odlany w ludwisarni braci Felczyńskich koło Przemyśla w 1981 roku na cześć nowego papieża, którym został kardynał Karol Wojtyła. Na dzwonie jest napis w języku polskim „Staraniem ks. proboszcza Jerzego Kantyki i parafian Cudzynowic 1981r.  Jan Paweł II – pierwszy Polak papieżem”.

Źródło: Stefan Czuba, Cudzynowice 1326-2001, Gdynia, 2003