Komunikat Caritas Kieleckiej w sprawie pomocy w czasie epidemii

przez | 29 marca 2020

Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie zagrożenia koronawirusem sprawuje opiekę nad grupą ponad 2000 osób starszych i przewlekle chorych.

Niemal 650 z tych osób przebywa w placówkach całodobowych takich jak: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja,

schroniska dla bezdomnych i szereg innych placówek opiekuńczych, dla których Caritas zapewnia pełne utrzymanie i opiekę.  Kolejne 480 osób jest objętych opieką

pielęgniarek i opiekunek w swoich domach. Wizyty domowe zależnie od potrzeby (również w czasie epidemii) są realizowane kilka razy w tygodniu, a nawet codziennie.

Do tej pomocy trzeba dodać ponad 110 osób, którym codziennie dostarczamy do domu gorące obiady i kolejne ok 150 seniorów, którzy odbierają obiady ze stołówek Caritas.

Obecnie w związku z epidemią od ub tygodnia Caritas Kielecka włączyła się w ogólnopolską akcję Pomoc dla Seniora. Z darowizn sponsorów i wsparcia Caritas Polska, a także

ze zgromadzonych wcześniej zasobów własnych i Kieleckiego Banku Żywności Caritas Kielecka przygotowuje paczki żywnościowe dla ok 600 osób.  Część z tych paczek już zostało wydane lub dostarczone do osób samotnych i niepełnosprawnych.  Szczególną uwagę przyciągają sytuacje, kiedy członkowie rodziny dzwonią do Caritas z zagranicy

prosząc o objęcie pomocą ich bliskich.

Inny sposób docierania do potrzebujących, to bezpośredni kontakt telefoniczny zainteresowanych, którzy dzwonią pod numer 882-171-709 i proszą o dostarczenie żywności.

Obecnie na liście Caritas Kielecka ma już ok 350 seniorów, kolejne prośby napływają każdego dnia. Do Wielkanocy zaplanowano działania jak wyżej.

W dostarczaniu żywności dla seniorów wydatnie pomagają żołnierze WOT oraz młodzież z Centrum Wolontariatu.

Po zniesieniu rygorów epidemii większość udzielanej pomocy będzie kontynuowana bez zmian z uwagi całoroczną formę pomocy długo okresowej.

Natomiast dostarczanie żywności dla seniorów będzie kontynuowane zależnie od zgłaszanych potrzeb.

Caritas Kielecka dziękuje wszystkim którzy wspierają nasze działania i zaprasza wolontariuszy z parafii, gdzie dotąd nie mamy reprezentacji do wzmocnienia zasięgu

pomocy tak niezbędnej dla wielu osób samotnych starszych i przewlekle chorych.

Bóg zapłać wszystkim realizującym dzieła miłosierdzia w tym trudnym czasie próby.

Ks.Stanisław Słowik

Dyrektor Caritas Kieleckiej