Zaproszenie na pielgrzymkę

przez | 28 lipca 2018

Słowo Biskupa Kieleckiego na XXXVII Kielecką Pieszą Pielgrzymkę

na Jasną Górę w 2018 r.

Drodzy Bracia i Siostry!

Sierpniowy kalendarz naszej diecezji od 37 lat wyznacza datę Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, która ma początek w prastarej Wiślicy, gdzie z wiarą i należnym szacunkiem czcimy Maryję, Wiślicką Madonnę Uśmiechniętą. Ośmiodniowa pielgrzymia droga prowadzi przez nasze gościnne wioski i miasta aż do Kielc. W stolicy diecezji z dostojną katedrą, u stóp Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, rozpoczynamy niejako drugi etap pielgrzymowania aż do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie lud polski od 1382 roku oddaje cześć Maryi, Matce Syna Bożego.

Kochani Diecezjanie!

Tegoroczne pielgrzymowanie, któremu towarzyszy hasło roku duszpasterskiego: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, odsyła nas do sakramentu chrztu św., bowiem w tej pierwszej życiowej konsekracji Bóg
w Jezusie Chrystusie działa mocą Ducha Świętego. Już wtedy Bóg zaprosił nas do głoszenia Ewangelii, co jest zadaniem całego Kościoła, wszystkich jego członków. Jako ludzie wiary w zadaniach ewangelizacyjnych niczym nie jesteśmy ograniczeni (zob.
Evangelii gaudium, 111). Natomiast droga dojrzałości wiary, na którą wprowadził nas sakrament bierzmowania, uzdalnia człowieka w jego ludzkim i chrześcijańskim powołaniu, aby z radością głosił Ewangelię – Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Odkupicielu. Jak podkreśla Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, istotny charakter pielgrzymowania Kościoła jest wewnętrzny. Jest to pielgrzymowanie przez wiarę „mocą Pana zmartwychwstałego”, pielgrzymowanie w Duchu Świętym, który został dany Kościołowi jako Pocieszyciel. Tak więc, idąc naprzód poprzez doświadczenia i uciski, krzepi się Kościół mocą obiecanej mu przez Pana łaski Bożej, aby (…) pod działaniem Ducha Świętego nieustannie odnawiał samego siebie, dopóki przez Krzyż nie dotrze do światłości, która nie zna zmierzchu. Właśnie na tej drodze – pielgrzymce Kościoła poprzez przestrzeń i czas, a bardziej jeszcze poprzez dzieje ludzkich dusz, Maryja jest obecna jako Ta „błogosławiona, która uwierzyła”, jako Ta, która „szła naprzód w pielgrzymce wiary”, uczestnicząc jak żadne inne stworzenie w tajemnicy Chrystusa. Ona, wkroczywszy głęboko
w dzieje zbawienia, łączy w sobie i odzwierciedla najważniejsze treści wiary. Jest Ona pośród wierzących
jakby zwierciadłem, w którym odbijają się w sposób najgłębszy i najprostszy wielkie dzieła Boże (zob. Redemptoris Mater, 25).

Drodzy Pielgrzymi!

Idąc szlakiem tegorocznej XXXVII Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki,
a także w dniach 20-23 sierpnia br. podążając szlakiem kolejnej, VI Kieleckiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasną Górę, zabierzmy ochotnie ze sobą wszystkie drogie nam intencje osobiste i rodzinne, zawodowe i parafialne oraz diecezjalne, aby dzięki Maryi Jasnogórskiej Pani Zawierzenia i Jej pośrednictwu one wszystkie stały się miłe Jezusowi Chrystusowi. Niech wśród tych intencji nie zabraknie modlitwy za chorych i cierpiących, modlitwy o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. Jednocześnie setna rocznica niepodległości Polski domaga się modlitwy o trzeźwość Polaków, zgodę narodową, ducha patriotyzmu i pełnej miłości troski o naszą Ojczyznę.

Jak zawsze, proszę Was serdecznie Bracia i Siostry, wierni Kościoła Kieleckiego, abyście szczególnie w XIV grupie duchowej przez te sierpniowe dni, w kościołach parafialnych, w waszych domach, a także klasztorach
i domach zakonnych towarzyszyli pielgrzymom wytrwałą modlitwą, ofiarą
i wsparciem na pielgrzymich szlakach.

W dniach naszych diecezjalnych pielgrzymek, pieszej jak i rowerowej, bądźmy solidarni darem dojrzałej wiary, serdeczną gościnnością
i wdzięcznością Bogu przez Maryję i naszych świętych, że jesteśmy żywym Kościołem, który wraz z Nią odważnie idzie i głosi światu Ewangelię. Nie idziemy do świata z pustymi rękami, ale niesiemy mu Jezusa Chrystusa, który najpełniej objawia miłość Ojca. Dzięki tej miłości my sami się uświęćmy, i na tę drogę zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli. Amen.

Z darem pasterskiego błogosławieństwa

Jan Piotrowski

Wasz Biskup

 

________________________________________________________