Wypominki

WYPOMINKI     2019/2020

Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych:

++ ks. Teofila Grudzińskiego, ks. Stanisława Sajana, ks. Stanisława Oczkowicza, ks. Jerzego Kantykę; Marię, Antoniego, Michała, Mariannę Pawlików; Teklę, Wincentego, Adelę, Annę Krawczyków;

1. Mariana Adamczyka; Stanisława, Irenę, Jana, Mariannę Kowalskich; Piotra, Władysławę Ściupidro; Pawła, Mariannę Kotaniów; 2. Zofię, Stanisława Kozików; 3. Aleksandrę, Wiktorię, Salomeę, Feliksa Kwietniów; Mariannę, Stanisława Cichych; 4. Tadeusza Krzysztofczyka, rodziców Grzędów, Krzysztofczyków; 5. Daniela Grzędę, rodziców Sukienniczaków; 6.zm. z rodziny Kozików; 7. Agatę, Stanisława Kotaniów; 8. Feliksa, Kunegundę, Janinę, Wiktora Kwietniów; 9. siostrę Marię, Stefana Krzemińskich; Edwarda, Franciszkę, Stanisława Janusów;10. Helenę, Mariana, Zdzisława Gorgoniów; 11. Stanisława Cebulę; Emilię, Leokadię, Stanisława Kwietniów; 12. Annę Nowak; 13. Zofię, Juliana Kularów; 14. Henryka Słupika; Stefana, Mariannę, Włodzimierza, Józefa, Stanisławę Koziarów; 15. Stanisława, Stanisławę Krzemińskich; 16. Helenę Gałęziowską; rodziców Kaszów; 17. Adelę, Józefa, Mariannę, Jana Kordysiów; Katarzynę, Stanisława Dudków; 18. rodziców Sokołowskich; 19. Wiktora Kozika, rodziców Chećków; 20. Wiesława Noconia, Mariannę Tomczyk; Stanisławę, Józefa Kowalskich; 21. rodziców Kulów, Chećków; 22. Wiesława Urbańskiego; 23. Władysławę, Edmunda Tutajów; Andrzeja Wdowika; 24. rodziców Zachariaszów, Czesława Kota, Annę Mrożek, Juliana Batora; 25. rodziców Pudów; 26. Leokadię, Stefana, Tadeusza Dymków; z rodz. Kałwów; 27. Mariannę, Stefana, Katarzynę, Jana Adamusików; Stanisława Chama; 28. Juliana, Helenę, Mariannę, Władysława Nurkowskich; 29. Barbarę, Mieczysławę, Henryka Szwajców; Mariannę, Józefa Nowaków; 30. Natalię, Stanisława Kasprzyków; Stanisława Gałęziowskiego, Zofię, Stanisława Latosów; 31. Edwarda, Franciszkę, Stefana Ptaków; 32. Wiesława Kozika; 33. Mieczysława Cichego; 34. Janinę, Katarzynę, Jana Woźniczków; Marię, Jana Majów; Józefa Woźniaka, z rodz. Gralaków; 35. Mariannę, Stanisława Latosów; z rodz. Latosów, Kruszyńskich, Waszkiewiczów, Pietrzyków; 36.Kazimierza Wiejachę, rodziców Gorgoniów; 37. Izabelę, Mieczysława Gorgoniów; 38; Edwarda Koziarę; Anielę, Helenę, Szczepana Czubów; 39. Władysława, Walerię Wrześniów; 40. Edwarda Waszkiewicza; z rodz, Waszkiewiczów, Nowaków; 41. Stanisława Kreta, Bronisławę, Stefana Nowaków; 42. Jadwigę, Stefana Kotaniów; Juliana Nowaka; 43. Józefa Przebieracza; Stanisławę, Jakuba, Stefana, Józefa Kałwów; 44. rodziców Jasonków; 45. Józefę, Kazimierza Dymków; 46. Marię, Stanisława Płatków; Zofię, Edwarda Sobierajów; z rodz. Olendrów; 47; Stanisława, Leokadię Kałwów; 48. Barbarę Więckowską, Mariannę, Mieczysława Latosów; 49. Helenę, Lecha Kaszów; 50. Marię, Stanisława, Janusza Gruszków; 51.Jana, Zofię, Stanisława Widłaków; Annę, Stanisława, Tadeusza Sucheckich; 52. Genowefę, Władysława Kulów; 53. Leokadię Tomczyk; 54. rodziców Chałanów, zm. z rodz. 55.Janinę, Władysława Wrześniów; 56. Adama Lonca; 57. Mariannę, Wincentego Wiertków; Zofię, Honoratę Augustyn; Barbarę, Aleksandra Lipińskich; 58. Stanisława, Władysławę, Edwarda , Franciszka Wrześniów; Anielę Luty; 59.Zofię, Edwarda Chamów; Marię, Stanisława Nowaków; Jana Piwowarczyka; 60. Stanisława, Wacława Batorów; Stanisławę Wrzesień; 61. Włodzimierza, Grzegorza, Katarzynę, Franciszka Adamusików; Zofię, Jana, Stanisława Widłaków; Piotra Musiała, Stanisławę, Antoniego Wójcików; 62. Kazimierza, Michała, Walerię Kozików; Weronikę, Juliana Cichych; 63. Adelę Gorgoń, z rodziny Kupiszów; 64. Stanisława, Sebastiana Sobierajów; Kazimierza Kowalskiego, rodziców Olejków; 65.Tadeusza Kłapcię, z rodz. Nowaków; 66. Helenę, Bolesława Małeckich; z rodz. Jedynaków; 67. Irenę, Stanisława Ptaków; Mariannę, Edwarda Batorów; 68.Irenę, Mieczysława Wielochów; Kazimierza Żurka; 69. Zofię, Andrzeja, Stanisława Motyków; 70. Stanisława Janusa; 71. z rodzin Skoczków, Kulów; 72; Mariana Września, Otolię, Kazimierza Krawców; Stefana, Jana, Józefę, Władysława Koziarów; z rodz. Gołdynów; 73. Bronisława, Katarzynę, Piotra Koziarów; 74. Adama Ściupidra; 75.Stanisława, Stefanię, Józefa Janigów; Stanisława Kozika; 76.rodziców Gruszków, Wilków; 77. Mariannę, Stanisława Wrześniów; 78. Janinę Janigę; zm. z rodziny; 79. Zofię, Mariana Latosów; 80. z rodziny Pałaszów; 81. Jana, Weronikę Ściupidrów; 82. Mariannę, Bronisława Zarębów; 83. Jadwigę, Zdzisława Kozików; 84. rodziców Nurkowskich i Małeckich; 85. Mariannę, Wincentego, Stanisława, Stefana Saganów; 86. Zofię, Ryszarda Jedynaków; Rafała Gaudyna, z rodz. Jedynaków, Saganów; 87. Stanisława Prządę, Zofię Więcek, rodziców Bożęckich, 88. Pelagię, Stanisława Sobierajów; Mariannę, Władysława Nurkowskich; 89. Walentego, Janinę Nurkowskich; 90. Leontynę Widłak, z rodz. Rejdaków; 91. Sylwestra Mikinę, Antoninę, Wojciecha Michalskich, z rodz. Prządów; 92. Wandę, Antoniego Skutów; Janinę, Juliana Mechelów; 93. Stanisławę, Stefana Kotaniów; 94. Mariana, Zofię, Helenę, Stanisława Musiałów; 95. Teklę, Franciszka Malarów; Franciszka, Marka, Wiktora Kozubów; Mariannę, Czesława Oblizajków; 96.Helenę, Jana Izbińskich; Halinę Zielińską; 97. Zofię, Edwarda Uszko; Mariannę, Józefa, Janinę Szwajców; Łukasza Adamusika; 98. Stefanię, Stanisława, Mariana Gałęziowskich; 99. Alinę Postrach, Włodzimierza, Marka, Mieczysława Kozików, rodziców Kozubów; 100. Tadeusza Kulę, Julię, Juliana Kasprzyków; 101. Jacka, Stefana Chmurów; 102.Krystynę, Jerzego Wrześniów; 103. Tadeusza Cichego; rodziców Cichych, Kałwów; 104. Filomenę, Stefana, Helenę, Floriana Mechelów; Zofię Koziarę, Kazimierza Fendrycha; 105. Otolię, Jan Grabowskich; Anielę, Juliana Czubów; 106. Annę, Ferdynanda Nowaków; Jadwigę, Henryka Hylewskich; 107. Sebastiana, Zbigniewa Noconiów; 108. Zofię, Józefa Chumikowskich; Anielę, Bronisława, Wiktora Sobczyków; Wiesławę Skirzyńską; 109. Władysławę, Helenę, Stefana Nowaków; rodziców Mikułów; 110. Zofię, Franciszka Widłaków; Leokadię, Stanisława Kwietniów; 111. Edwarda Nurkowskiego; z rodz. Czubów, Nurkowskich; 112. Otolię, Tadeusza Nowaków; 113. Stefana, Andrzeja, Stanisławę, Piotra, Stanisława Kuców; Teofilę, Bronisława Nowaków; Marka, Stanisława Sobierajów; 114. Edwarda Sobieraja; 115. Stefana, Zofię Nurkowskich; 116.Mariana, Janinę Wójcików; Zofię Janus; 117. Kazimierza, Zofię, Jan Kulów; z rodz. Malarów, Jopów; 118. Kazimierę, Mieczysława Ściupidro; 119. Danutę Wiejachę; 120. Zofię, Stanisława Leśniowskich; Genowefę, Czesława Witkowskich; 121. Irenę, Stefana Widłaków; Janinę Kurowską, Mariannę, Władysławę, Stefana Latosów; 122. Antoninę Kozik; dziadków Gałęziowskich; 123. Zenonę, Edwarda Kucybałów; 124. Stefanię, Bolesława, Władysława Stokłosów; Marię, Józefa Wesołowskich; 125. Helenę, Stefana Kozików; 126. Józefa, Mariannę Nowaków; 127.Bronisławę, Jana Świątków; 128. Stanisława, Stefana Saganów; 129.rodziców Janusów, Józefa Gorgonia; 130. Włodzimierza Adamusika, Józefa Maja; Janinę, Jan Noconiów; 131. Mariannę, Józefa, Andrzeja Kwietniów; Zofię Kaczmarek; 132. Zofię, Floriana Nurkowskich; 133. Alfreda Jaśtala; 134. Sylwię Mułę; 135. Czesława Kulę; 136. Edwardę, Stefana Sobierajów; Janinę, Jana Opiłów; 137. Janinę Cichą;138. Wiesławę, Tadeusza Kwietniów; 139. Henryka, Mariannę Kaczmarczyków; Mariana Tomczyka; 138. Zofię Sobieraj; 139. Lesława Wilka; 140. Tadeusza Cichego; Stefanię, Józefa, Tadeusza Słaboszów; Teodorę Doniec;