Wypominki

WYPOMINKI     2018/2019

Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych:

++ ks. Teofila Grudzińskiego, ks. Stanisława Sajana, ks. Stanisława Oczkowicza, ks. Jerzego Kantykę; Marię, Antoniego, Michała, Mariannę Pawlików; Teklę, Wincentego, Adelę, Annę Krawczyków;

1. Mariana Adamczyka; Stanisława, Irenę, Jana, Mariannę Kowalskich; Piotra, Władysławę Ściupidro; Pawła, Mariannę Kotaniów; Zofię, Stefana Adamczyków; 2. Emilię, Zbigniewa Zwolskich; Marię, Stanisława Płatków; 3. Aleksandrę, Wiktorię, Salomeę, Feliksa Kwietniów; Mariannę, Stanisława Cichych; 4. Leontynę Widłak, z r. Rejdaków; 5. Annę Nowak; 6. Tadeusza Kłapcię, zm. z r. Nowaków; 7. Feliksa, Kunegundę, Janinę, Wiktora Kwietniów; 8. zm. z r. Kozików; 9. Helenę Gałęziowską, rodziców Kaszów; 10. Zofię, Stanisława, Mariannę Kozików; Józefa, Mariannę Pudów; 11. Stanisława Cebulę, Emilię,Leokadię, Stanisława Kwietniów; 12. siostrę Marię, Stefana Krzemińskich; Edwarda, Franciszkę, Stanisława Janusów; 13. Janinę, Katarzynę, Jana Woźniczków; Marię, Jana Majów; Józefa Woźniaka, z r. Gralaków; 14. Barbarę Więckowską; Mariannę, Mieczysława Latosów; 15. rodziców Zachariaszów, Czesława Kota, Annę Mrożek, Juliana Batora; 16. Adelę, Mariannę, Jana, Józefa Kordysiów; Katarzynę, Stanisława Dudków; 17. Zofię, Juliana Kularów; 18. Stefana, Mariannę, Włodzimierza, Stanisławę, Józefa Koziarów; 19. rodziców Prządów, Antoninę, Wojciecha Michalskich; Sylwestra Mikinę; 20. Stanisława, Stanisławę Krzemińskich; 21. Wiesława Noconia, Stanisławę, Józefa Kowalskich; Janinę Jędrzejczyk; 22. Barbarę, Henryka, Mieczysława Szwajców; Mariannę, Józefa Nowaków; 23. Adama Lonca; 24. Mieczysława Cichego; 25. Adelę Gorgoń; z r. Kupiszów; 26.rodziców Sukienniczaków, Daniela Grzędę; 27. Walerię, Władysława Wrześniów; 28. Stanisława Gałęziowskiego, Natalię, Stanisława Kasprzyków; Zofię, Stanisława Latosów; 29. Tadeusza Krzysztofczyka, rodziców Grzędów, Krzysztofczków; 30. Edwarda Koziarę, Anielę, Helenę, Szczepana Czubów; 31. Mariannę, Stanisława z r. Latosów, Kruszyńskich, Pietrzyków, Waszkiewiczów; 32. rodziców Kulów, Chećków; 33. Edwarda Waszkiewicza; z r. Nowaków, Waszkiewiczów;34. Mieczysława Wielocha, Kazimierza Żurka; 35. Wiesława Kozika; 36. Marię, Stanisława Nowaków; Zofię, Edwarda Chamów; Jana Piwowarczyka; 37. Helenę, Bolesława Małeckich; z r. Jedynaków; 38. Bronisława, Katarzynę, Piotra Koziarów; 39. Marię, Stanisława, Janusza Gruszków; 40. rodziców Chałanów, zm. z rodziny; 41. Stefana, Zofię Nurkowskich; 42. Ryszarda Jedynaka, Rafała Gaudyna, rodziców Saganów, z r. Kowalskich; 43. rodziców Jasonków; 44. Agatę, Stanisława Kotaniów; 45. rodziców Pudów; 46. Stanisława, Wacława Batorów; Stanisławę Wrzesień; 47. Józefę, Kazimierza Dymków; 48. Mariannę, Stefana, Katarzynę, Jana Adamusików; Stanisława Chama; 49. Stanisława Kreta; Bronisławę, Stefana Nowaków; 50. Juliana Nowaka; Jadwigę, Stefana Kotaniów; 51. Włodzimierza, Grzegorza Adamusików; Piotra Musiała, Stanisławę, Antoniego Wójcików; rodziców Widłaków, Adamusików; 52. Władysławę, Edmunda Tutajów; Andrzeja Wdowika; 53. Kazimierza Wiejachę, rodziców Gorgoniów; 54. Izabelę, Mieczysława Gorgoniów; 55. Stanisława, Władysławę, Edwarda Wrześniów; Anielę, Stanisława Lutych; 56. Tadeusza Cichego; rodziców Cichych, Kałwów; 57. Alinę Postrach, Marka, Włodzimierza, Mieczysława Kozików; rodziców Kozubów; 58. Józefa Przebieracza; Jakuba, Stanisławę, Stefana, Józefa Kałwów; 59. Zofię, Józefa Chumikowskich; Bronisława, Wiktora Sobczyków; 60. rodziców Janusów, Józefa Gorgonia; 61. Filomenę, Stefana, Helenę, Floriana Mechelów; Zofię Koziarę, Kazimierza Fendrycha; 62. Irenę, Stanisława Ptaków; Mariannę, Edwarda Batorów; 63. Jana, Zofię, Stanisława Widłaków; Stanisława, Annę, Tadeusza Sucheckich; 64. Lecha Kaszę; 65. Stefana, Franciszkę, Edwarda Ptaków; 66. Mariannę, Bronisława Zarębów; 67. Józefa, Mariannę Nowaków; 68. rodziców Małeckich i Nurkowskich; 69. Jacka, Stefana Chmurów; 70. Mariana Września, Stefana Koziarę; Otolię, Kazimierza Krawców; zm. z r. Koziarów; 71. Mieczysława, Kazimierę Ściupidro; 72. Leokadię, Stanisława Kałwów; 73. Stanisława, Józefa, Stefanię Janigów; Stanisława Kozika; 74. Mariannę, Stanisława Wrześniów; 75. rodziców Bożęckich, Zofię Więcek, Stanisława Prządę; 76. Edwarda Sobieraja; 77. Zofię, Franciszka Widłaków; Leokadię, Stanisława Kwietniów; 78.Kazimierza, Michała,Walerię Kozików; Weronikę, Juliana Cichych; 79. Stefana, Andrzeja, Stanisławę, Piotra, Stanisława Kuców; Teofilę, Bronisława Nowaków; Stanisława, Marka Sobierajów;80. Janinę, Walentego Nurkowskich;81. Leokadię, Stefana, Tadeusza Dymków; z r. Kałwów; 82. Pelagię, Stanisława Sobierajów; Mariannę, Władysława Nurkowskich; 83. Annę, Ferdynanda Nowaków; Jadwigę, Henryka Hylewskich; 84. Janinę, Władysława Wrześniów; 85. Zofię, Stanisława Leśniowskich; Czesława, Genowefę Witkowskich; 86. Sebastiana, Zbigniewa Noconiów; 87. Mariana, Zofię, Helenę, Stanisława Musiałów; 88. Mariannę, Wincentego Wiertków; Barbarę, Aleksandra Lipińskich; 89. Zofię, Mariana Latosów; 90. Mariannę, Wincentego, Stanisława, Czesława, Annę, Stefana, Tomasza Saganów; Alojzego Żaka; 91. Otolię, Jana Grabowskich; Anielę, Juliana Czubów; 92. Zofię,Andrzeja, Stanisława Motyków; 93. Stefana, Stanisławę Kotaniów; 94. Edwardę, Stefana Sobierajów; Janinę, Jana Opiłów; 95. rodziców Gruszków i Wilków; 96. Jana, Helenę Izbińskich; Halinę Zielińską; 97. Wandę, Antoniego Skutów; Janinę, Juliana Mechelów; 98. Teklę, Franciszka Malarów;Franciszka Kozubę; 99. Janinę Janigę, zm. z rodziny; 100.Genowefę, Władysława Kulów;101. Helenę, Mariana Gorgoniów;102. Edwarda Nurkowskiego; z r. Czubów, Nurkowskich; 103.Jerzego Września;104.z r. Skoczków, Kulów;105.Stanisława, Sebastiana Sobierajów; Kazimierza Kowalskiego, rodziców Olejków; 106.Helenę, Stefana Kozików; 107.Otolię, Tadeusza Nowaków; 108. Władysławę, Helenę, Stefana Nowaków; rodziców Mikułów; 109. zm. z r. Pałaszów; 110.Janinę, Mariana Wójcików; Zofię Janus; 111. Irenę, Stefana Widłaków; Janinę Kurowską; Marię, Władysławę, Stefana Latosów; 112. Tadeusza Kulę; Julię, Juliana Kasprzyków; 113. Wiesława Urbańskiego; 114. Zofię, Edwarda Uszko; Łukasza Adamusika; 115. Stefanię, Stanisława, Mariana Gałęziowskich; 116. Antoninę Kozik; dziadków Gałęziowskich; 117. Stefanię, Bolesława, Władysława Stokłosów; Marię, Józefa Wesołowskich; 118.Michalinę Bladą, Wiesława Wiejachę, Mirosławę, Zygmunta Budów; 119.Sylwię Mułę; 120. Bronisławę, Jana Świątków; 121. Mariannę, Józefa, Andrzeja Kwietniów; z r. Kaczmarków; 122. Włodzimierza Adamusika, Józefa Maja, Janinę, Jana Noconiów; 123. Kazimierę, Zofię, Jana Kulów; z rodzin Jopów i Malarów; 124. Alfreda Jaśtala; 125. Wiktora Kozika, rodziców Chećków;126. Zofię, Floriana Nurkowskich; 127. rodziców Sokołowskich; 128. Jana, Weronikę Ściupidrów; 129. Helenę, Juliana Nurkowskich;130.rodziców Kolczyków, zm. Wierzbowskich;131. Stefana, Helenę Brzezińskich;132.Halinę Kanię;133. Danutę Wiejachę;134. Józefę, Władysława, Antoniego, Roberta, Aleksandrę Kałwów; Alinę Burczyn; 135. Stanisława Janusa;

   WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI.

   NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU WIECZNYM.

   AMEN.